Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach

Serniki 76, 21-107 Serniki

 

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gbpserniki.naszbip.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Maria Iwanek, adres poczty elektronicznej gbpserniki@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818555300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach-Wejście główne do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,poruszających się na wózkach  inwalidzkich .Pomieszczenie umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów. Nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach – Brzostówka Biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze w budynku Szkoły Podstawowej. Korytarz i pomieszczenia biblioteczne są dostępne dla osób niepełnosprawnych Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.W pomieszczeniu biblioteki nie ma możliwości poruszania się  osób niepełnosprawnych  z psem przewodnikiem.Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach – Nowa Wola Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku. Posiada  podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniu znajduje się toaleta z dla osób  z niepełnosprawnością. W lokalu biblioteki  istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych  z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach-Wola Sernicka Biblioteka zajmuje pomieszczenie na parterze w budynku Szkoły Podstawowej. Lokal biblioteki nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych .Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych  przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.W pomieszczeniu biblioteki nie ma możliwości poruszania się  osób niepełnosprawnych  z psem przewodnikiem.Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 145
Utworzono dnia: 02.11.2020

Historia publikacji

 • 02.11.2020 14:37, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 02.11.2020 14:37, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 02.11.2020 11:52, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach

Wójt Gminy Serniki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach.


Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2021 r.

 

Szczegóły konkursy, w tym wymagania kwalifikacyjne, wymagane dokumenty i  sposób składania ofert znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Serniki –  https://ugserniki.e-biuletyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach – https://gbpserniki.naszbip.pl

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/konkurs-1621583253.pdf

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/zalozeniakonkurs-1621583316.pdf

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/zarzadzeniekonkurs-2-1621587791.pdf

http://gbpserniki.naszbip.pl/pliki/plik/zarzadzenieprawidlowe-1621588599.pdf